Algemene voorwaarden

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden door Balbi & Tahalele Advies worden de volgende Algemene Voorwaarden in acht genomen. De bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen de precontractuele fase en iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Balbi & Tahalele Advies wordt gegeven.

1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407, tweede lid BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Balbi & Tahalele Advies.

Uitvoering opdrachten

2. Balbi & Tahalele Advies zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:

  • De met Balbi & Tahalele Advies gesloten overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Balbi & Tahalele Advies gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van Balbi-Tahalele advies en, naar de maatstaven van het moment van nakomen, mag worden verlangd.
  • Balbi & Tahalele Advies is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.
  • Opdrachtgever draagt zorg voor aanlevering van stukken en gegevens waarvan Balbi & Tahalele Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
  • Opdrachtgever vrijwaart Balbi & Tahalele Advies van aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Balbi & Tahalele Advies verrichte werkzaamheden.
  • Balbi & Tahalele Advies zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derde met de opdrachtgever overleggen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Balbi & Tahalele Advies niet aansprakelijk.De inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.
  • Afgehandelde dossiers worden gedurende vijf jaar door Balbi & Tahalele Advies bewaard.

Aansprakelijkheid

3. Balbi & Tahalele Advies beperkt haar aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de werkzaamheden van haar medewerkers tot maximaal het bedrag dat Balbi & Tahalele Advies in het kader van een opdracht heeft gefactureerd.

4. De advisering door Balbi & Tahalele Advies ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Balbi & Tahalele Advies ontvangt

5. Balbi & Tahalele Advies is niet aansprakelijk voor:
schade die het gevolg is van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever; gevolgschade bij de opdrachtgever (waaronder derving van inkomsten) door welke oorzaak ook ontstaan.

Betalingsvoorwaarden

6. Balbi & Tahalele Advies zal de opdracht niet eerder uitvoeren dan na de datum waarop het bedongen voorschot, te vermeerderen met BTW is ontvangen.
Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening van hetgeen uiteindelijk door de opdrachtgever van Balbi & Tahalele Advies is verschuldigd.

7. Betaling van declaraties aan Balbi & Tahalele Advies dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als overeengekomen zonder korting of verrekening.

8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd.

9. In geval van betalingsverzuim is Balbi & Tahalele Advies gerechtigd om – onverminderd haar recht op betaling – de verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat Balbi & Tahalele Advies over dan nadat cliënt een redelijke termijn is vergund om de betalingsachterstand in te lossen en zich in geval van beëindiging te voorzien van alternatieve juridische bijstand.

10. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de wettelijke rente, de werkelijk door Balbi & Tahalele Advies gemaakte incassokosten verschuldigd.

Persoonsgegevens

11. Door het aangaan van een overeenkomst met Balbi & Tahalele Advies wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Balbi & Tahalele Advies advies zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Geschillen

12. Op geschillen, voortvloeiend uit door Balbi & Tahalele Advies aanvaarde opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

Menu